DANH SÁCH TRƯỜNG
STT Mã trường Tên trường
1 DDL Trường Đại học Điện lực
2 GTA Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải