DANH SÁCH TRƯỜNG
STT Mã trường Tên trường
1 DCQ Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị
2 TDD Trường Đại học Thành Đô
3 DTA Trường Đại học Thành Tây
4 FBU Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội
5 DBH Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
6 NTU Trường Đại học Nguyễn Trãi
7 DQK Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
8 HBU Trường Đại học Hòa Bình
9 FPT Trường Đại học FPT
10 DDN Trường Đại học Đại Nam