DANH SÁCH TRƯỜNG
STT Mã trường Tên trường
1 CEO Trường Cao đẳng Đại Việt
2 CBT Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội
3 CNH Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội
4 CKN Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội
5 CYZ Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội
6 CIM Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
7 CXH Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
8 CDT Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị
9 CTV Trường Cao đẳng Truyền hình
10 CMD Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội